UA-39829806-2

Szukaj

  • 0

Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze

Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być

prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Go up media girl Grażyna Olbrych

Lipowa 5, 05-530 Obręb

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych

negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

§1 Definicje

1. Administrator Danych Osobowych:

2. Go up media girl Grażyna Olbrych

3. Lipowa 5, 05-530 Obręb

NIP: 5213004007, REGON: 142257536

4. Adres pocztowy Go Up Media Girl Grazyna Olbrych Lipowa 5, 05-530 Obręb

5. Adres reklamacyjny:

6. Go up media girl Grażyna Olbrych

7. Lipowa 5, 05-530 Obręb

8. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem touchwear.eu/dostawa zestawienie dostępnych

rodzajów dostawy i ich kosztów.

9. Dane kontaktowe:

10. Go up media girl Grażyna Olbrych

11. Lipowa 5, 05-530 Obręb

e-mail: golbrych777@gmail.coml

telefon: 692403777

12. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania

osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli

© eKomercyjnie Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

13. Dane wrażliwe – są to dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu rasowym lub

etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności

wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym,

nałogach, życiu seksualnym, skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a także

innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

14. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w

cenniku dostaw znajdującym pod adresem touchwear.eu/dostawa

15. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od

towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami

prawa.

16. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

17. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba

prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do

czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej

działalnością gospodarczą lub zawodową.

18. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

19. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i

zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom

rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

20. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą

lub zawodową.

21. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów

Kupującego.

22. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

23. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez

Kupującego.

24. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru

osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

25. Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie  Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego

systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i

dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr

26. Płatność – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
Dostępne formy płatności:

Blik

Przelewy bankowe

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

 W przypadku wystąpienia
konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego

touchwear.eu/platnosc

27. Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.

28. Polityka prywatności - zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych

osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, która znajduje

się pod adresem: touchwear.eu/polityka-prywatnosci

29. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

30. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która

podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny

(cena/jednostka).

31. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

32. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

33. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w

zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

34. Rejestr UOKiK – rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji

i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia

23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem:

https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

35. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

36. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

37. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem touchwera.eu, za pośrednictwem, którego

Kupujący może złożyć zamówienie.

38. Sprzedający:

39. Go up media girl Grażyna Olbrych

40. Lipowa 5, 05-530 Obręb

NIP: 5213004007, REGON: 142257536

zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

KONTO BANKOWE: 71 1240 1109 00102497 0564

41. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania,

zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci

telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

42. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych. Przy płatnościach kartą płatniczą termin liczy się od momentu zaakceptowania płatności.

43. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w

rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

44. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

45. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie

oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu

umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane

przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo

przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która

wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez

umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia

odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał

ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję

Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem

umowy.

46. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest

obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu

rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

47. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające

jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania

rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym

a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od

wad.

© eKomercyjnie Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto

(zawierają̨ podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w

cenniku dostaw.

5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w

dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach

jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie

nastąpiło.

6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy

w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury

pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf,

wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania

regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

b. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania

rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy,

niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów

znajdujących się w sklepie.

8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków

porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy

jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą

porozumiewanie na odległość.

9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawności działania sklepu w

następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja

9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA

i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm

trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer,

FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu

uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu touchwear.eu, należy je wszystkie wyłączyć́.

10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu

składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do

uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez

Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym

dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji

danych oraz usuwania konta w sklepie.

11. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

12. Kupujący zobowiązany jest do:

© eKomercyjnie Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

a.a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści

propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa

osób trzecich,

a.b. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności

poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

a.c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu

niezamówionej informacji handlowej (spam),

a.d. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,

a.e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie

własnego użytku osobistego,

a.f. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami

netykiety.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a. dodanie do koszyka produktu;

b. wybór rodzaju dostawy;

c. wybór rodzaju płatności;

d. wybór miejsca wydania rzeczy;

e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.

3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a

zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych pozaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojejwiny i poinformował o tym Sprzedającego.

5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciuumowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatnościelektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub częściwartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienialub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

© eKomercyjnie Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dlazamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartachproduktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedażywysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego wzamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt

6b.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpieniaod umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem

kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, ado zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzórstanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem

touchwear.eu/formularz-zwrotu lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i

inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu odumowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14

dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed

jego upływem.

7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu doodstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawaodstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył

potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia oodstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonaneprzez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument

wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33

Prawa konsumenckiego.

11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył

Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiążesię dla niego z żadnymi kosztami.

12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwiliotrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w

zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od

umowy:

a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi

Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki

termin przydatności do użycia;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,

której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze

względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte

po dostarczeniu;

g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie

świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia

od umowy;

h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§5 Rękojmia

1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność

wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556

Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem
roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia

niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz

wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub

naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany

rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub

usunięcia wady.

5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać

wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że

doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest

niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym

przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy

wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności,

na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b. żądać usunięcia wady.

8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w

rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad

lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów

przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części

kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione,

Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.

13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego)

ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie

Konsumenta.

15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem

dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy doużycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi,Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływemtego terminu.

18. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od

umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał

wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o

odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt

15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo

obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie

wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie

ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów

odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim

zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu

kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach

ogólnych.

22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi,

jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

23. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz

Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych

osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także

prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi.

2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie

zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.

3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki

jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.

4. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a

zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.

5. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:

a. adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;

b. miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

c. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

d. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy

6. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem

zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka prywatności.

§7 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie

może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek

części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne

podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu

regulaminu.

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący Bedą powiadomieni drogą

elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie

wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w zżycie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane

będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin

touchwear.eu./regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki

posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu

zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i

poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące

przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze

postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu

przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument

może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub

pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR

lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze

UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu

konsumenckiego.

W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów